ជាកន្លែងមួយ
ដែលសុបិនអាចក្លាយជាការពិត

យើងគ្រប់ៗគ្នាសុទ្ធតែមានក្តីសុបិន ក្តីសុបិនដែលចង់បានសុខភាពល្អ និងសុភមង្គល។ នៅ JM យើងនឹងធ្វើឱ្យក្តីសុបិនទាំងនេះក្លាយជាការពិត។ 

រហូតមកដល់ពេលនេះ ផលិតផលដែលមានបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ដែលយើងផ្តល់ជូន

និងគោលគំនិត eco-home បានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីភ្នាក់ងារចែក

ចាយ  3  លាននាក់។យើងបានធ្វើការពង្រីកឱកាសសម្រាប់ពួកគេជាមួយនឹងអាជីវកម្មខុ

សៗដូចជា  Daohe  Group  និង WingYue  Financial  Groupដែលអនុញាតឱ្យ

ភ្នាក់ងារចែកចាយស្វែងយល់ពីតំបន់ថ្មីៗនៅក្នុងមហាសមុទ្រនៃឱកាសដោយឥត

ដែនកំណត់។ យើងផ្តល់ការគាំទ្រដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកដែលចង់ដេញតា

មក្តីសុបិនរបស់ខ្លួននោះគឺ បណ្តាញអាជីវកម្មដ៏រឹងមាំ ការគាំទ្រផ្នែកលក់ និងទី

ផ្សារ ព្រមទាំងសេវាកម្មបម្រើអតិថិជនដ៏ល្អឥតខ្ចោះ។យើងសូមអញ្ជើញអ្នក

គ្រប់គ្នាដែលចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្តូរមកចូលរួមជាមួយយើង។  ធ្វើវាទាំងអស់គ្នា យើងនឹងអាចធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់អនាគតដ៏ត្រចះត្រង់។

SELECT SITE