ការទទួលស្គាល់

ថាមពលរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗគឺជាការវិនិច្ឆ័យចំពោះភាពជោគជ័យរបស់ JM។ យើងសូមសម្តែងការដឹងគុណចំពោះភ្នាក់ងារចែកចាយដែលប្រកាន់ខ្ជាប់
នូវបេសកកម្មរបស់យើង ហើយធ្វើការជាមួយយើងដើម្បីបំពេញគោលបំណ
ងរបស់យើងទាំងអស់គ្នា។

View more
SELECT SITE