តំបន់អាជីវកម្មរបស់ Joe

ក្រៅពីបង្កើតក្រុមហ៊ុន JM ដើម្បីចែកចាយផលិតផលថ្មីចុងក្រោយ និងផ្តល់ឱកាសធ្វើអាជីវកម្មផ្នែកសុខាភិបាលហើយ តំបន់អាជីវកម្មរបស់ Joe

ថែមទាំងរួមបញ្ចូល Daohe Group  ដែលផ្តោតសំខាន់លើការវិនិយោគ និង

Winyue Financial Group ដែលផ្តោតសំខាន់លើការផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ

ទៀតផង។ បន្ទាប់ពីការប្រឹងប្រែងអស់រយៈពេលពីរទស្សវត្សមក  Joe បានចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មតាំងពីគ្មានអ្វីសោះ ហើយអាណាចក្ររបស់លោកនៅពេល

នេះកំពុងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការស្រោចស្រង់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក។ 


ពានរង្វាន់របស់ Joe

● Vice Chairman of China Enterprise Cooperation
and Promoting Association
● Top 10 Honest Entrepreneur 2014
● China Good Faith Business Entrepreneur
● 2014 Chinese Economic Figure
● 2014 Chinese Public Figure
● Global Excellent Chinese Innovative Entrepreneur
● 50 Influential Personalities of China Brand 2015
● Most Social Responsible Chinese Entrepreneur 2015
● Most Influential Chinese Business Leader 2015SELECT SITE