តម្លៃស្នូល៖ យើងបង្កើត យើងចែករំលាយ
បេសកកម្ម៖ នាំមកនូវជោគជ័យ និងសុខភាពកាន់តែប្រសើរ
ការធានារបស់ម៉ាកសញ្ញា៖ ម៉ាកសញ្ញានៃគុណភាព
ការសាបព្រួសម៉ាកសញ្ញា៖ JM Eco–Home, A Better Home
ទស្សនវិស័យ៖ កសាងមូលដ្ឋានលំដាប់ថ្នាក់អន្តរជាតិមួយដើម្បីថែរក្សាសុខភាព និងពង្រីកឱកាសធ្វើអាជីវកម្ម
នៅ JM យើង “បង្កើត ហើយធ្វើការចែករំលែក”។ យើងប្រកាន់ខ្ជាប់នូវទស្សនវិជ្ជានេះជាមាគ៌ាសម្រាប់ការប្រឹងប្រែងពេញមួយជីវិត។ ការធ្វើបែបនេះ យើងជឿថាយើងអាចធ្វើការងារជាមួយគ្នា ជាមួយអតិថិជន ជាមួយបុគ្គលិក និងអ្នកគ្រប់គ្នាដើម្បីបង្កើតសង្គមដែលកាន់តែប្រសើរពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ។SELECT SITE